Monthly Archives: March 2014

शहर भनेको बगर रहेछ

शहर भनेको बगर रहेछ,
बगरको एक ढुङ्गा भएँ म,
ढुङ्गाको कहाँ रहर हुन्छ र!

शहर भनेको जंगल रहेछ,
जंगलको एक काडँा भएँ म,
काडँाको कहाँ स्याहार हुन्छ र !

शहर भनेको पाताल रहेछ,
पातालको एक सुन्य भएँ म,
सुन्यको कहँा संसार हुन्छ र !

शहर भनेको …..

सहदेव पौडेल
न्यूयोर्क

20140309-093316.jpg